Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 
1. Εφαρμογή και Επεξεργασία, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:
 
1.1 Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα («η Πύλη») ή («Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ.») αναπτύσσεται, λειτουργεί και συντηρείται από ή για τον ιδιοκτήτη της, Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ (εφεξής η «Α.Φ.Η.Σ.» ή «Εμείς» ή «η Εταιρεία»). Η Α.Φ.Η.Σ. δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί με σωστό και νόμιμο τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα», τα οποία συλλέγονται και/ή θα συλλέγονται μέσω της Πύλης καθώς και μέσω της επίσκεψης στον ιστότοπο https://afiscyprus.com.cy/ ("ο ιστότοπος").
 
1.2 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας Nομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους παρόντες όρους.
 
1.3 Η Α.Φ.Η.Σ. θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων/μελών επισκεπτών του ιστότοπου και της πύλης καθώς και των υπόλοιπων επισκεπτών του ιστότοπου-μη μελών και της πύλης, καθώς θα αυτά θα παρέχονται με τη συγκατάθεσή σας και θα διατηρεί αρχεία τέτοιων δεδομένων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο αυτών των δεδομένων και πληροφοριών.
 
1.4  Η Α.Φ.Η.Σ. δεν αποκαλύπτει ποτέ προσωπικά στοιχεία ή/και δεδομένα που παρέχονται από εσάς στην Εταιρεία ή/και δεν δηλώνει αυτές τις πληροφορίες ή/και δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό ή εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή/και δικαστική απόφαση ή με εντολή αρμόδιας κρατικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας.
 
1.5 Η Α.Φ.Η.Σ. προειδοποιεί και συμβουλεύει ότι η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων που θα λάβει χώρα για αυτήν, θα είναι για λόγους επικοινωνίας, μάρκετινγκ, στατιστικών ή ιστορικού, καθώς και για σκοπούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό, κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο και/ή την Πύλη, δίνετε την πλήρη συγκατάθεσή σας, είτε ρητά για λόγους επικοινωνίας είτε για επεξεργασία δεδομένων μελών και/ή άλλων επισκεπτών από την Α.Φ.Η.Σ. για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για αυτούς τους σκοπούς ή/και στο πλαίσιο της Πύλης, η Α.Φ.Η.Σ. θα σας ζητήσει να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα πριν από την εγγραφή ή/και τη χρήση της Πύλης από εσάς, σύμφωνα με τους σχετικούς Όρους και Απαιτήσεις της Πύλης και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου .
 
 
 
 
2. Τύποι πληροφοριών:
 
2.1. Δημιουργία λογαριασμού: Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα βασικά σας δεδομένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, αφού η δημιουργία του απαραίτητου προφίλ/λογαριασμού χρήστη δεν είναι δυνατή χωρίς τα εν λόγω δεδομένα. Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου ατόμου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουκαι ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα και θα ζητηθούν κατά τη δημιουργία προφίλ/λογαριασμού. . Επιπλέον, πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης αφού αυτός μαζί με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση σας στο προφίλ/λογαριασμό. Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για διάφορους ιστότοπους [Άρθρο 6, παρ. 1(Β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ) στο εξής ο κανονισμός– η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας (όροι χρήσης πύλης)].
 
2.2. Πληροφορίες που οι επιχειρήσεις-Μέλη οφείλουν να παρέχουν για σκοπούς συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας μέλους της ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών  και εν γένει της ισχύουσας Νομοθεσίας αλλά και για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των επιχειρήσεων-μελών. 
 
2.3. Πληροφορίες που παρέχετε όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα στην Πύλη: Εάν συμμετέχετε σε μια τέτοια έρευνα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους κάθε έρευνας. (Άρθρο 6, παρ. 1(Β) του κανονισμού– η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας (όροι εφαρμογής έρευνας))
 
2.5. Διατηρούμε επίσης αρχείο με τις ανακοινώσεις που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ή όχι. (Άρθρο 6, παρ. 1, (Α) του κανονισμού - η επεξεργασία πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων).
 
2.6. Στοιχεία πληρωμής σε περίπτωση πληρωμών που διεκπεραιώνονται μέσω της Πύλης: Αριθμός κάρτας. Τα στοιχεία πληρωμής και ο αριθμός της τραπεζικής σας κάρτας είναι απαραίτητα για σκοπούς αποπληρωμής οφειλών προς την Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ. (Άρθρο 6, παρ. 1, (Β) του κανονισμού– η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας).
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που επιλεχθεί από τον χρήστη (μέσω της χρήσης σχετικού «συνδέσμου») η διενέργεια πληρωμής μέσω μιας διαδικτυακής πύλης πληρωμών (λχ JCC), την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να ζητηθούν για την διεκπεραίωση της συναλλαγής θα την φέρει ο πάροχος της εν λόγω διαδικτυακής πύλης πληρωμών.
 
Οι χρήστες της πύλης που κατευθύνονται μέσω αυτής σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πύλη πληρωμών δεσμεύονται και υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους χρήσης αυτής της πύλης και σε περίπτωση που ένα ζήτημα που προκύπτει από τη χρήση ή/και την επίσκεψη της προαναφερθείσας πύλης, ο χρήστης πρέπει να κοινοποιήσει το ζήτημα απευθείας στον πάροχο της εν λόγω πύλης.
 
3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε:
 
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:
 
3.1. Για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των Μελών της Α.Φ.Η.Σ. αλλά και του Κοινού και για την παροχή στους προαναφερόμενους διάφορων πληροφοριών και/ή ενημερωτικού υλικού.
 
3.2. Για την ορθή παρακολούθηση για τις υποβληθέντες δηλώσεις των ποσοτήτων μπαταριών που τοποθετούνται στην αγορά (μέλη) και τυχόν ενημέρωση που θα απαιτηθεί σχετικά με αυτές τις δηλώσεις.
 
3.3. Για την παρακολούθηση ή τη βελτίωση της απόδοσης και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Πύλης.
 
3.4. Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της Πύλης, για την προάσπιση και/ή επιβολή των νόμιμων δικαιωμάτων της Α.Φ.Η.Σ. και για προστασία της ασφάλειας τρίτων προσώπων.
 
3.5. Για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό και/ή άλλο συναφή υλικό για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου μας ή για λογαριασμό των μελών μας.
 
3.6. Για την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται από το Νόμο και/ή Κανονισμούς ή/και μετά από δικαστική απόφαση ή εντολή αρμόδιας κυβέρνησης, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας.
 
3.7. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα και τις απαιτούμενες πληροφορίες και δεδομένα, συναινείτε στην: (α) επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών σας όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και με οποιονδήποτε άλλο σχετικό τρόπο με τον οποίο θα συμφωνήσετε ρητά και (β) την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 
 
 
4. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου:
 
4.1. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή στην Κύπρο, για την επιβολή της Νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, θα  το εκτιμούσαμε εάν μας παρείχατε την δυνατότητα να χειριστούμε τυχόν ανησυχίες σας πριν απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή, και γι’ αυτό τον λόγο σας πληροφορούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας προς συζήτηση και/ή διευκρίνηση οποιονδήποτε θεμάτων που σχετίζονται με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τα οποία ενδέχεται να σας απασχολούν.
 
4.2. Η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Διεύθυνση: Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία ή Τ.Κ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565
Email: commissioner@dataprotection.gov.cy
 
4.3. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων σας ανά πάσα στιγμή:
 
4.4. Μπορείτε να μας στείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:
 
i. Αίτημα για οριστική διαγραφή όλων ή ορισμένων από τις πληροφορίες σας στα αρχεία μας.
 
ii. Αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες σας που περιέχονται στα αρχεία μας.
 
iii. Αίτημα να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που υπάρχουν στα αρχεία μας, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
 
iv. Αίτημα ενημέρωσης ή διόρθωσης των στοιχείων σας στα αρχεία μας.
 
v. Αίτημα για προώθηση ενός αντιγράφου όλων ή ορισμένων από τις πληροφορίες σας στα αρχεία μας σε άλλο μέρος της επιλογής σας.
 
vi. Αίτημα για περιορισμό του τι κάνουμε με τις πληροφορίες σας ή για διακοπή οποιασδήποτε επεξεργασίας των πληροφοριών σας.
 
4.5. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή εάν θέλετε να μας ενημερώσετε για παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Τσερίου 229, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Κ. 25463, 1310, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο:22586000
Φαξ: 22586001
Email: info@afiscyprus.com.cy
 
4.6. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την παροχή της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την ίδια επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
 
4.7. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, διατήρηση και χρήση των πληροφοριών σας για τη διευκόλυνση της χρήσης της Πύλης ή εάν υποβάλετε αίτημα για να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες σας από τα αρχεία μας ή εάν υποβάλετε αίτημα για διακοπή της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να σας παρέχουμε πληροφορίες και/ή τα οφέλη και/ή υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη και/ή στους υπόλοιπους χρήστες της Πύλης. Επιπλέον, εάν υποβάλετε αίτημα για να περιορίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση των πληροφοριών ή των δεδομένων σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε αποτελεσματική χρήση της Πύλης ούτε, επομένως, τυχόν ειδικές υπηρεσίες που προβλέπονται για τα υπόλοιπα μέλη της Πύλης.
 
4.8. Κατά την επεξεργασία οποιουδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα, θα απαιτήσουμε απόδειξη ότι το άτομο που υποβάλλει το αίτημα είναι το ίδιο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες.
 
5. Με ποιους μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες σας:
 
5.1. Προγραμματιστές ψηφιακής πλατφόρμας/ιστοτόπων: Οι προγραμματιστές εφαρμογών ενδέχεται να μπορούν να δουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμους λόγους, π.χ. κατά την αναβάθμιση ή/και την παρακολούθηση της Πύλης.
 
5.2. Αντιπρόσωποι: Χρησιμοποιούμε τρίτα πρόσωπα ως αντιπροσώπους μας για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών και/ή υπηρεσιών για λογαριασμό μας, π.χ. την διοργάνωση και διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ, ερευνών, δημοσκοπήσεων, ανάλυση δεδομένων.
 
5.3. Επιχειρήσεις/Μέλη: Συμβαλλόμενες επιχειρήσεις/μέλη στις οποίες μπορούμε να διαθέτουμε περιοδικά ένα μητρώο των μελών μας. Το μητρώο μελών θα τίθεται στη διάθεση των Συμβαλλόμενων Επιχειρήσεων/Μελών ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν μέσω του εσωτερικού τους συστήματος ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο αποτελεί μέλος της Α.Φ.Η.Σ. 
 
6. Αποθήκευση πληροφοριών: Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Πύλης αποθηκεύονται σε διακομιστές που ανήκουν και διατηρούνται από ή για λογαριασμό της Α.Φ.Η.Σ.
 
7. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας: Γενικά, διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεχθεί. Οι ακριβείς κανόνες διαγραφής καθορίζονται στους Εθνικούς κανονισμούς και Νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων. Ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες διαγραφής. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες διαγραφής, έχουμε καθορίσει διάφορους τύπους δεδομένων και τα έχουμε κατηγοριοποιήσει σε περιόδους διαγραφής. Τα δεδομένα που συλλέγονται χαρακτηρίζονται από έναν κανόνα διαγραφής. Μετά τη λήξη της περιόδου συντήρησης, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν αναλόγως.
 
Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν το επιθυμείτε και θα μας ενημερώσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@afiscyprus.com.cy
 
Εκτός από τους κανόνες διαγραφής που καθορίζουμε εμείς, υπάρχουν και άλλες, νόμιμες, περίοδοι διατήρησης, τις οποίες τηρούμε. Για παράδειγμα, τα φορολογικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για περίοδο μεταξύ έξι και δέκα ετών, ή ακόμη περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτές οι ειδικές περίοδοι διατήρησης ποικίλλουν ανάλογα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και νομοθεσία.
 
Συνακόλουθα, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, ενδέχεται να χρειαστεί να αποθηκεύσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας λόγω νομικών απαιτήσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, θα περιορίσουμε τα δεδομένα σας από περαιτέρω επεξεργασία.
 
Επιπρόσθετα, θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εάν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την υποβολή, την έναρξη ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 
8. Σελίδες ακολούθων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Διατηρούμε ένα προφίλ σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram) μέσω των οποίων  πληροφορούμε για την δράση μας και τις υπηρεσίες μας και αλληλεπιδρούμε με τους χρήστες μας. Καθώς χρησιμοποιούμε αυτά τα προφίλ σε πλατφόρμες τρίτων προσώπων, κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτά τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες συλλέγουν διαφορετικά προσωπικά δεδομένα από εσάς.
 
Ευθύνη: Εμείς και οι αντίστοιχοι χειριστές πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούμε ως συν-επεξεργαστές. Όταν δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας, θεωρούνται ως συνεπεξεργαστές.
 
Είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις αλληλεπιδράσεις με την δική μας πλατφόρμα. 
 
Οι χειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι οι ίδιοι επεξεργαστές δεδομένων για γενική αλληλεπίδραση και αλληλεπίδραση εκτός από τα προφίλ μας. Η μόνη εξαίρεση είναι η επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται για την ανάλυση χρήσης (πληροφορίες σελίδας). Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τις εν λόγω πλατφόρμες για αυτό.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται από τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε στην  Πολιτική απορρήτου Facebook και Πολιτική απορρήτου Instagram.
 
9. Άλλοι σύνδεσμοι ιστότοπων: Η Πύλη μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και διαφημίσεις τρίτων μπορεί να εμφανίζονται στην Πύλη. Η Α.Φ.Η.Σ. δεν έχει καμία επιρροή ή έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων προσώπων, εκτός εάν αναφέρεται ρητά και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποστηρίζει ιστότοπους τρίτων ή τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενό τους.
 
10. Όριο ηλικίας: Η χρήση της Πύλης επιτρέπεται μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. 
 
11. Αλλαγές πολιτικής: Με τη χρήση αυτής της Πύλης συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης μας. Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ή/και τους όρους χρήσης από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται αμέσως στην πύλη και στον ιστότοπο και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής κατά την πρώτη χρήση της Πύλης ή του ιστότοπου μετά τις αλλαγές.
 
12. Ερωτήσεις σχετικά με την Πύλη και τα Προσωπικά Δεδομένα και Πληροφορίες σας: Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πύλη ή τα δεδομένα ή πληροφορίες, που έχουμε συλλέξει για εσάς και τη χρήση τους, μπορείτε να απευθύνετε τις ίδιες σε άτομο που είναι αρμόδιο να τις απαντήσει στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@afiscyprus.com.cy ή καλώντας στον ακόλουθο αριθμό 22586000.
 
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτό.
 
Με το παρόν αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τη διάθεση των Προσωπικών Δεδομένων και των Πληροφοριών μου σε τρίτους και δηλώνω την απόλυτη αποδοχή μου με αυτούς τους όρους.
 
Αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλες τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους αυτούς τους όρους.
Logo
 Developed by IXXO